What are Cookies?

Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τη Σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

H εταιρία MEDELLA A.E.B.E., εφεξής «εταιρία» σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα παρακάτω.

1. Η εταιρία ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και ως «Εκτελών την Επεξεργασία»

 

Η εταιρία αποτελεί «Εκτελών την Επεξεργασία», στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό άλλου ατόμου ή επιχείρησης. Όπως:

 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελάτη – ιδιώτη – ασθενή για λογαριασμό του ίδιου του πελάτη – ασθενή

 

Η εταιρία αποτελεί «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» στις περιπτώσεις:

 • που γίνεται συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων της εταιρίας για χρήση σε δημόσιους οργανισμούς όπως π.χ. ΕΟΠΥΥ, ΕΦΚΑ, εφορία, κλπ.
 • που η εταιρία διαχειρίζεται βάση δεδομένων για δική της χρήση, όπως για παράδειγμα λίστα πελατών ή εν δυνάμει πελατών ή λίστα παραληπτών για αποστολή ενημερωτικών email (newsletter).

 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

2. Αρχές στις οποίες βασιζόμαστε

 

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων Άρθρο 5 ΓΚΠΔ:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
 • Περιορισμός του σκοπού – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους , ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, να επικαιροποιούνται.
 • Διατήρηση – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να φυλάσσονται όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ’ ό,τι επιβάλλεται από το Νόμο
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα–Πρέπει να εγγυάται η ασφάλεια, ιδίως προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας καταστροφής ή φθοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
 • Αρχή Λογοδοσίας.

3. Συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Όταν συνεργάζεστε μαζί μας για την πώληση προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών μας προκειμένου να έχουμε επαφή μαζί σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.
 • Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη.

 

Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση, όπως είναι Οργανισμοί Παροχής πληροφοριών σχετικά με την πίστωση και πρόληψη της απάτης, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες (διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, ρυθμιστικές αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία) ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

4. Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Σχετικά με Εσάς

 

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, κ.λπ.
 • Πληροφορίες Ασφάλισης (π.χ. Φορέας Ασφάλισης, ΑΜΚΑ)
 • Δεδομένα ιατρικών γνωματεύσεων, ιατρικών σημειωμάτων και στοιχείων των βιβλιαρίων υγείας, κ.λπ.
 • Δεδομένα για τη φαρμακευτική αγωγή σας (φάρμακα και σκευάσματα, κ.λπ.)
 • Ιστορικό επισκέψεων υποστήριξης ασθενούς κατ΄ οίκον (π.χ. αριθμός και ημερομηνίες επισκέψεων, στοιχεία θεράποντος ιατρού και λοιπού προσωπικού, κ.λπ.)
 • Δεδομένα εφαρμογών / ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. cookies).

 

Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς ή κατ΄εντολή σας.

5. Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι κατηγορίες των υποκειμένων περιλαμβάνουν:

 • Ασθενείς που προμηθεύονται προϊόντα της εταιρίας
 • Ασθενείς που τους παρέχεται υπηρεσίες κατ΄οίκον παρεντερικής διατροφικής υποστήριξης
 • Φαρμακοποιοί
 • Υποψήφιοι Πελάτες – ατομικές επιχειρήσεις
 • Προμηθευτές
 • Φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι ή εταίροι σε ένα νομικό πρόσωπο.
 • Τρίτα πρόσωπα που εμπλεκόμενα σε γεγονότα που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Το προσωπικό μας.

6. Ποιοι είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας & η Νομική Βάση της Επεξεργασίας των Δεδομένων

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις “νομικές βάσεις”, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 §1 του ΓΚΠΔ.

Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

 • Πώληση των προϊόντων της εταιρίας. Αποτελεί Έννομο Συμφέρον σας.
 • Παροχή Υπηρεσιών σε ασθενείς για κατ΄οίκον παρεντερική διατροφική υποστήριξη. Αποτελεί Έννομο Συμφέρον σας.
 • Υποστήριξη ασθενών και πελατών – για απάντηση σε ερωτήματα και για τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. [Άρθρο 6§1(α), 6§1(β) και 6§1(στ) ΓΚΠΔ]
 • Ενέργειες προώθησης και Μάρκετινγκ – για απάντηση σε ερωτήματα και για ενημέρωση σχετικά με τα νέα μας και τις υπηρεσίες μας [Άρθρο 6§1(α) και 6§1(στ) ΓΚΠΔ]. Λαμβάνεται συναίνεσή σας. Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.
 • Ενέργειες επικαιροποίησης και διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων στα οποία είναι ήδη στη διάθεσή μας με νόμιμο τρόπο. Αποτελεί Έννομο Συμφέρον της εταιρίας μας.
 • Ενέργειες επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων τα οποία έχετε προμηθευτεί. Αποτελεί Έννομο Συμφέρον της εταιρίας μας.
 • Ενέργειες διαχείρισης της συναίνεσή σας. Αποτελεί Έννομο Συμφέρον της εταιρίας μας.
 • Τήρηση λοιπών Εννόμων Συμφερόντων μας – π.χ. για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, πρόληψη και ανίχνευση της απάτης εις βάρος μας [Άρθρο 6§1,(στ) ΓΚΠΔ]
 • Τήρηση Νομικών μας Υποχρεώσεων – για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές, ορκωτούς ελεγκτές, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6§1(γ) ΓΚΠΔ].

 

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως παραπάνω, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

 

Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων: Σύμφωνα με το άρθρο 9 §1 και 2 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ανάμεσα στις οποίες, η παροχή συγκατάθεσης άρθ. 9§2(α).

 

Στην εταιρία μας, ο σκοπός επεξεργασίας είναι:

 • Πώληση των προϊόντων της εταιρίας σε ασθενείς και επιχειρήσεις (ατομικές)

 • Παροχή Υπηρεσιών σε ασθενείς για κατ΄οίκον παρεντερική διατροφική υποστήριξη.

 • Σχετικά με τους υπαλλήλους της εταιρίας μας, για τα οποία μπορεί να:

  • Επεξεργαστούμε στοιχεία για την μισθοδοσία, προσλήψεις, αποχωρήσεις, κλπ διαδικασίες που αφορούν στο προσωπικό

  • Υποβάλλουμε ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ, υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού Ε4

  • Υποβάλλουμε βεβαιώσεις αποδοχών

  • Διατηρήσουμε τα στοιχεία αυτών (φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) στο χώρο μας μέχρι να λήξει αυτή η συμφωνία/υποχρέωση ή για όσο ορίζει ο εκάστοτε νόμος, κλπ.

 • Σχετικά με πελάτες γενικότερα ή εν δυνάμει πελατών (φυσικών προσώπων) με σκοπό:
 • την αποστολή ενημερωτικών (π.χ. newsletters) μέσω email ή SMS
 • την τηλεφωνική επικοινωνία
 • την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων.

 

Η εταιρία μας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους παραπάνω σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια της ρητής συγκατάθεσης που έχουμε λάβει από εσάς, για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.

7. Πως Διασφαλίζουμε την Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών συμφώνων με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Το προσωπικό των αρμόδιων τμημάτων που είναι αρμόδιο με τη διαχείριση των στοιχείων σας, δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας ή της πώλησης των προϊόντων.
 • Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης σε έντυπη μορφή κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών άρθρο 28 §3 στοιχείο η.
 • Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο.

8. Για Πόσο Χρονικό Διάστημα Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα

 

 • Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, καταστρέφονται με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούνται.
 • Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή.
 • Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

9. Ποιοι Είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων

 

Οι αποδέκτες των δεδομένων ενδέχεται να είναι οι αεξής:

 • Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στην Εταιρία, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των διαδικασιών πώλησης των προϊόντων και παροχής των υπηρεσιών.
 • Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εταιρία για την παροχή υπηρεσιών για την παρεντερική διατροφική κατ΄οίκον υποστήριξη των ασθενών, όπως η BAXTER HELLAS ΕΠΕ.
 • Ασφαλιστική εταιρία, για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της εταιρίας.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρίας, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

10. Που Λαμβάνει Χώρα η Επεξεργασία

 

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του ΕΟΧ τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. Άρθρο 49, §4 (α).

11. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

 

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρία θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα, (Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ):

 • Θα εξετάσει και αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης
 • Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσει εντός 72 ωρών από τη γνώση για την παραβίαση, εάν απαιτείται
 • Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.

12. Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως Μπορείτε να τα Ασκήσετε

 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση / διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

 

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

 

Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα:

α. Πρόσβασης: Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων από εμάς, και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

β. Διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. Διαγραφής: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας: Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
 • Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία πέραν της συγκατάθεσης.
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε στ κατωτέρω)
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, λόγους δημοσίου συμφέροντος ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 §3).

 

δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.

 

ε. Φορητότητας: Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί.

 

στ. Εναντίωσης: Δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επίσης όταν ο λόγος επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.

 

Η Εταιρία θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών. (Άρθρο 12 §3).

 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

13. Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα εξής στοιχεία:

 

Διεύθυνση: Περικλέους 127, Γέρακας Αττικής, Τηλ.: 210 6821124 – Φαξ: 210 6821188, e-mail: [email protected].

14. Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Τηλέφωνο: +30 21064.75.600, e-mail: [email protected] και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα.

15. Cookies

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου  www.medella.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Κάντε κλικ στην επιλογή “Αποδοχή cookies” για να συνεχίσετε ή επιλέξτε “Περισσότερες πληροφορίες” για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies και επιλέξτε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.

 

Τι είναι τα cookies;

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή σας κατά την περιήγηση στο [Inserthyperlinksite]. Αυτά τα cookies μπορούν να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή, καθώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή όλα τα cookies. Η λειτουργία βοήθειας στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποδοχής cookies, την απενεργοποίηση των cookies ή την ειδοποίησή σας κατά τη λήψη ενός νέου cookie.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας, την αποτελεσματική περιήγησή σας, καθώς και τη σύνδεση και πλοήγηση στις σελίδες.

 

Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της.

 

Εάν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες της Υπηρεσίας μας και σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα.

16. Δεδομένα Καταγραφής & Επαναληπτικό Marketing

 

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά.

 

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Analytics, που συλλέγουν, παρακολουθούν και αναλύουν αυτού του είδους τις πληροφορίες, προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας. Οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων διαθέτουν δικές τους πολιτικές απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και προτείνουμε να ενημερωθείτε για αυτές.

 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστότοπους τρίτων μερών μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google AdWords παρέχεται από την Google Inc.

 

Η Google συνιστά επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης GoogleAnalytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το GoogleAnalytics

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google στο http://www.google.com/intl/el/policies/privacy.

17. Εμπορική Επικοινωνία – Newsletter

 

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο  www.medella.gr  τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρία MEDELLA A.E.B.E., χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο, με την επιφύλαξη της αποδοχής των σχετικών cookies (βλέπε παραπάνω).

 

Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στην Εταιρία διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Η Εταιρία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.

 

Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η Εταιρία, ώστε να ενημερώνεται για συναφή θέματα της φορολόγησης και της οικονομίας και εν γένει της επικαιρότητας και να τύχει στο μέλλον προνομίων από την Εταιρία δύναται να παρέχει τη ρητή συναίνεσή του αναφορικά με την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και στην παραχώρηση στην Εταιρία των στοιχείων τα οποία αποτυπώνονται στη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

 

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Εταιρία.

18. Κωδικοί Πρόσβασης

 

Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

19. Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστοτόπους

 

Η Ιστοσελίδα μας μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

20. Ενημέρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.medella.gr.

Αθήνα, 04/01/2019 (Έκδοση 1η)